”Vård efter behov och på lika villkor – en mänsklig rättighet”

I tisdags (31 maj) överlämnades utredningen om papperslösa och asylsökandes rätt och tillgång till vård till regeringen. Det är en av de mest akuta ojämlikhetsfrågorna vad gäller vården i Sverige idag, där en hel grupp av människor i princip ställs helt utanför sjukvården.

Utredningen kan läsas här: http://www.regeringen.se/sb/d/14017/a/169815

(Vård efter behov och lika villkor – en mänsklig rättighet. SOU 2011:48)

I korthet så har utredningen kommit fram till en viktig och bra slutsats: 

”Utredningen föreslår att asylsökande och papperslösa personer oavsett ålder ska erbjudas subventionerad hälso- och sjukvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas. Vården ska erbjudas i samma omfattning och på samma villkor som den som erbjuds bosatta personer. Utredningen föreslår vidare att asylsökande och papperslösa personer, till och med det år de fyller 19 år, ska erbjudas subventionerad god och fullständig tandvård av det landsting inom vars område de bor eller vistas.”

Det finns dock vissa brister som i sig var inbyggda i direktiven för utredningen. Den är begränsad till en definierad grupp av människor (asylsökande och papperslösa) och ställer därmed andra grupper utanför. Exempelvis EU-medborgare och tredjelandsmedborgare* som saknar socialförsäkring i sitt hemland och därmed EU:s sjukförsäkringskort. Denna grupp ställs i princip utanför det svenska sjukvårdssystemet på samma sätt som papperslösa görs idag. Dessa grupper tas alltså inte upp i utredningen och även om detta utredningsförslag blir lag saknar dessa grupper fortfarande rätt till annan vård än akut.

Trots bristerna välkomnar vi utredningens förslag: att vård till papperslösa och asylsökande ska ges efter behov, vetenskap och beprövad erfarenhet och inte efter en persons administrativa status. Vi uppmanar därför regeringen att ta till sig den utredning som de själva efterfrågat. Det står nu klart att den tidigare kritik Sverige fått från FN stämmer. Sverige lever inte upp till de internationella åtaganden som vi skrivit under enligt deklarationen om de mänskliga rättigheterna. Utredningen har kommit fram till den enda slutsats som är rimlig i denna fråga. Det är nu mycket viktigt att utredningens förslag implementeras i lagstiftning på ett sådant sätt att vården även blir tillgänglig i praktiken. Detta gäller även för den grupp som ställts utanför utredningens ramar. Rätten till hälsa är inte kompromissbar.

* Tredjelandsmedborgare är medborgare utanför EU som har uppehållstillstånd i annat EU-land.

Läs mer:

Läkare i Världen: http://lakareivarlden.org/sv/utfallet-av-utredning-om-v%C3%A5rd-f%C3%B6r-pappersl%C3%B6sa-ge-tillg%C3%A5ng-till-v%C3%A5rd-efter-behov-och-p%C3%A5-lika-villkor

Vårdförbundet: http://www.cisionwire.se/vardforbundet/r/nytt-forslag-for-papperslosas-ratt-till-vard,c9129454

Göteborgsposten: http://www.gp.se/nyheter/ledare/1.642041-ge-alla-ratt-till-sjukvard

Presskonferens med utredaren Erna Zelmin: http://www.regeringen.se/sb/d/3209/a/169777